Публикација "Развојот на Социјалдемократијата - кус историски преглед" од Ѓорѓи Спасов Публикација "Социјалдемократијата денес - 10-те одредници" од Ѓорѓи Спасов

Печати
Заради голем интерес Фондацијата Фридрих Еберт, канеларија Скопје ги препечати своите изданија на Публикациите "Развојот на Социјалдемократијата - кус историски преглед" од Ѓорѓи Спасов и "Социјалдемократијата денес - 10-те одредници" од истиот автор, кои беа објавени во 2008 година.

симнете ги MK изданијата тука и тука