Документи за политики: „Како синдикатите да бидат (по)ефективни“ и „Неусогласеност на (не)вработеноста на пазарот на труд“

Понеделник, 03 Октомври 2016 13:15 FES
Печати

По одржување на првиот јавен настан и презентација на првите документи за економска политика во рамки на работата на експертската група за економски и социјални политики, ги објавуваме вторите два докуементи со наслов "Како синдикатите да бидат поефикасни во одбраната и унапредувањето на работничките права?" во авторство на Здравко Савевски и "Неуслогласеноста на (не)вработеноста на пазарот на труд од аспект на знаења и вештини" во авторство на Викторија Атанасовска-Новески и Предраг Трпески.

Овие два документи, како и предходните, ќе бидат презентирани и дискутирани на јавниот настан на 5 октомври 2016 во просториите на Скопски саем, на кој се поканети сите оние кои ќе сакаат да дадат своја забелешка, коментар или дополнување на текстот.

Неусогласеност на (не)вработеноста на пазарот на труд во македонија од аспект на знаења и вештини [.pdf]
Како синдикатите да бидат (по)ефективни во одбраната и унапредувањето на работничките права? [.pdf]